Brancheorganisatie NLActief heeft in overleg met De Consumentenbond Algemene Leveringsvoorwaarden voor de fitnessbranche opgesteld. In deze voorwaarden worden de rechten van de consument beschermd. O.a. door een flexibele opzegregeling en bedenktijd na het aangaan van het lidmaatschap. FunFit hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van NLActief.  

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD OVEREENKOMST, INSCHRIJFGELD, LIDMAATSCHAPSKOSTEN 1. Elk lidmaatschap gaat in op de dag van je inschrijving. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 12 weken. Daarnaast bestaan de lidmaatschappen uit 6, 12, 24 maanden. Voor de abonnementen geldt dat zij, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, automatisch per maand verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen. 2. Voor het lidmaatschap is bij aanvang van de overeenkomst een eenmalig inschrijfgeld van 25 Euro verschuldigd, dat per automatische incasso wordt geïncasseerd. 3. De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door FunFit middels automatische incasso worden geïncasseerd. 4. Het lidmaatschap geeft het Lid recht om gebruik te maken van de standaard faciliteiten van FunFit gedurende de openingstijden van FunFit. 5. FunFit is bevoegd bij niet betaling van de lidmaatschapskosten en/of bij wangedrag van het Lid – het lidmaatschap per direct in te trekken en het Lid de toegang tot de sportlocatie van FunFit te ontzeggen. Het lidmaatschap blijft wel gelden tot verloop. 6. Bij ziekte en/of een ernstig ongeval waardoor het Lid van een periode van meer dan een maand aaneengesloten niet bij machten is om te sporten kan het lidmaatschap tijdelijk worden overgedragen aan een derden, of tijdelijk worden stopgezet. Dit gebeurd altijd in overleg met de directie van FunFit. Het is niet mogelijk om de abbonnementsvorm tijdelijk stop te zetten. ARTIKEL 2: MACHTIGING TOT INCASSO 1. Het Lid machtigt FunFit om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bank- of girorekeningnummer. ARTIKEL 3: OPZEGGING Opzeggen is mogelijk via funfit.nu/opzeggen. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Indien niet tijdig schriftelijk of door middel van het online opzegformulier is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan FunFit te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. De opzegtermijn voor elke lidmaatschap is minimaal 1 maand. 1. Na afloop van de eerste periode kan het Lid de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap). 2. Bij de receptie van FunFit is het ook mogelijk om een opzegging door te geven middels het invullen van een opzeggingsformulier. ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN 1. De openingstijden worden vastgesteld door FunFit. De sportlocatie is op officiële feestdagen gesloten. FunFit is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Daarnaast behoudt FunFit het recht om gedurende een periode van maximaal 2 weken aansluitend gesloten te zijn. 2. Jeugd tot 16 jaar heeft i.v.m. veiligheid toegang tot 19:30 uur. Alleen onder toeziend oog van iemand ouder dan 18 jaar kan hiervan afgeweken worden. ARTIKEL 6: TARIEFAANPASSING 1. FunFit behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Bij prijsverhogingen van 11% of meer heeft het Lid het recht de overeenkomst te beëindigen. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn. ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan programma’s en trainingen binnen de sportlocatie van FunFit is geheel voor eigen risico van het Lid. 2. FunFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid. 3. Het Lid zal FunFit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 4. FunFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. ARTIKEL 8: KLACHTEN 1. In geval van klachten zal het Lid zich wenden tot de directie van FunFit. ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
Bel ons direct!